ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 431 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนประถมสาธิต นักศึกษาปฏิบัติการสอน จำนวน 45 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณและเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและนักเรียนรุ่นหลัง จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม