ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน”

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน” โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและอ่านผลงานทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร, รองศาสตราจารย์จิตติมา อัครธิติพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และ ให้บุคลากรสายวิชาการที่ครบกำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม