ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย และลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม