ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM ณ ห้องประชุมอาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM" และเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัล แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Award ครั้งที่ 4 ให้กับหน่วยงานที่ได้ระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานจากคณะครุศาสตร์ สถาบันอยุธยาศึกษา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับดีมาก ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานอธิการบดี ระดับดี ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม