ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี อาจารย์อรชุมา หนูน้อย ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม