ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ และอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิดของภาวะผู้นำ การพัฒนาและทำงานเป็นทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบรรยาย การระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม และการแก้ไขปัญหาฐานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Huso โดยมีนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ โมเม้น วิลล่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม