ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุม เพื่อหาแนวทางและให้คำปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่อยู่ในขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ณ ห้อง 3001 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม