ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้จัดประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ รศ.ปราณี ตันประยูร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีวาระการประชุมคือ 1.การเร่งรัด ติดตาม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่อยู่ในขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัย และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561/3 2.การวางแผนให้นักศึกษาดำเนินการสอบหัวข้อเรื่องเค้าโครงวิจัย 3 บท หลังเรียนจบคอร์สเวิร์ค วิทยานิพนธ์ 1 และวิทยานิพนธ์ 2 3.หารือการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 4.การวางแผนให้หลักสูตร ดำเนินการพัฒนาให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติที่จะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร จัดประชุม ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม