ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ประเมินไขว้) ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ประเมินไขว้) ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ อาจารย์ปาศิต เจิมรอด อาจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม อาจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี และผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมของ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์แต่ละสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม