ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี และนายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี และคุณกอบชัย เมฆดี ประธานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม