ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ” วิทยากรโดย คุณวัฒนา เกิดเนตร หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา บรรยายในหัวเรื่อง ทฤษฎีของการเกิดเพลิง” “หลักในการดับเพลิง” “การตรวจเช็คสภาพการใช้งานเครื่องดับเพลิง” “การอพพยหนีไฟ” ได้รับเกียรติจาก ผศ.สาโรช ปริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม