ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมคือ 1.ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 2.หารือและกำหนดแนวทางเกณฑ์คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา –อาเซียน อาคารศรีอโยธยา (สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม