ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยกร่างเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 งานประกันคุณภาพนำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพ ได้แก่ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี ดร.สุขรักษ์ แซ่เจีย อาจารย์ปกาศิต เจิมรอดและนางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย ร่วมประชุมคณะกรรรมการดำเนินงานยกร่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม