ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัดประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 2/2562 และประชุมเตรียมความพร้อม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี โดยมี เรื่องชี้แจงจากคณบดี และประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสัปดาห์ วิทยาศาตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม : ระหว่างวันที่ 18 -21 สิงหาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”และกระตุ้นเตือนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างกว้างขวาง ตลอดจนทำให้เกิดความร่วมมือของสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม