ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สาโรช ปุริสังคหะผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับ ในการอบรมครั้งนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับหลักการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน การวิเคราะห์หมวดหมู่ การสาธิตการงานเทคนิคงานซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และยังมอบประกาศนียบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมต้นโมก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม