ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร) เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตร มีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน และให้การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตรดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม