ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1)

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในหัวข้อเรื่อง “กิจกรรมเกมและนันทนาการ” วิทยากรโดย ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ และอาจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เสริมทักษะให้กับนักศึกษา และนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา ในช่วงฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 หรือการปฏิบัติงานในสถานศึกษาของแต่ละบุคคล ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม