ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

จัดประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด การจัดทำวิทยานิพนธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด การจัดทำวิทยานิพนธ์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานการประชุม.เพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เร่งรัดให้นักศึกษาจัดทำวิทยานิพนธ์และขึ้นสอบเพื่อป้องกันวิทยานิพนธ์ เร่งรัดให้นักศึกษาเขียนบทความงานวิจัย จัดหาสถานที่ลงวารสารงานวิจัย หรือเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ที่เข้าฐานข้อมูล TCI จัดขึ้น ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม