ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายธนา คล่องณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดีการลงตรวจเยี่ยมดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี การดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และ Mini Science Museum เพื่อเสริมศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี การกำหนดการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม