ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกการเคลื่อนไหว

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับครู ผู้ปกครองและนักศึกษา จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องพิเศษในสถานศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเด็ก ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมนึก สมนาค และคณะวิทยากร จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม