ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกายภาพบำบัด

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับครู ผู้ปกครองและนักศึกษา จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องพิเศษในสถานศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเด็ก ได้รับเกียรติจากอาจารย์พัชรีวรรณ พรมกุล นักกายภาพบำบัดและคณะวิทยากรจาก โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม