ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย นักวิชาการศึกษา นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดลุสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 แบบมีส่วนร่วม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม