ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย เรื่อง “อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS” สำหรับอาจารย์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล มหาขันธ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้าอบรมมีทักษะการใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลลัพธ์ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ อันจะเป็นประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเขียนบทความหรืองานวิจัยได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม