ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ IoT form Tourism โครงการพัฒนาพระนครศรีอยุธยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายทศพร เวชศิริ บริษัท โลจิเซ้นส์ จำกัด และนายชวัลวิทย์ พูลศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) มาเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมนี้ เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติและมีทักษะ รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาในการเรียนการสอน จัดขึ้น ณ ห้อง 31119 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม