ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมจัดขึ้นโดยการนำของอาจารย์วิชลลดา รอดแก้ว อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 จำนวน 15 คน และนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 26 คน เข้าจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมฐานเอกกวี สี่ชาติ 2.กิจกรรมฐานวรรณคดีที่รัก 3.กิจกรรมฐานภาษาไทย ภาษากลอน 4.กิจกรรมฐานใบ้คำ ทำท่า 5.กิจกรรมฐาน Miss วรรณคดีไทยมีนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต จำนวน 431 คน ครู นักศึกษาฝึกการสอนและบุคลากรโรงเรียนประถมสาธิต จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในกิจกรรมได้เชิญชวนให้ทุกคนร่วมแต่งกายชุดไทยและแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณของสุนทรภู่ รวมทั้งให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม