ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมไหว้ครูและ รับน้องใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมไหว้ครูและ รับน้องใหม่ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ความรัก ความเคารพ ที่นักเรียนพึงมีต่อครู อาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้เพื่อนักเรียนได้นำความรู้นั้นไปประกอบวิชาชีพ สร้างอนาคตให้ตนเอง ทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยให้คงอยู่ไม่สูญหายไป จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม