ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษาประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ 15 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ รศ.อมรา กล่ำเจริญ ผศ.อุทิศ นวลเจริญ อ.เรียมจันทร์ โกมลวานิช ผศ.พันทิพา มาลาผศ.จินดา นัยผ่องศรี อ.สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ และ อ.กันยารัตน์ คงพร ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อย และจะมีพิธีมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 15 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม