ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador การพัฒนาบุคลิกภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 งานสื่อสารองค์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อพัฒนาบุคลิคภาพของนักศึกษา Ambassador และนักศึกษาทุน ให้มีความพร้อมในการเป็นทีมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ วิทยากรโดย อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และได้รับเกียรติจาก นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม