ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรม “ติวสอบภาค ก (ก.พ.)” สำหรับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ติวสอบภาค ก (ก.พ.)” สำหรับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ, อาจารย์ดาราพร ศรีม่วง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และการเตรียมตัวสอบวัดความรู้ (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. จัดขึ้น ณ ห้อง 43014 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม