ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนา “พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน”

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา “พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน” วิทยากรโดย รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง และอาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ มีคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม