ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรม เรื่องเทคนิคการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบแผนและการออกแบบงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่องเทคนิคการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบแผนและการออกแบบงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ และอาจารย์นพวรรณ จันทรักษา อาจารย์นาฏศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และอาจารย์ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดกลวิธีในการออกแบบลีลานาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ได้รับความสนใจจากอาจารย์นาฏศิลป์ และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงเข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม