ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการทำ Port folio ผ่าน Smart Phone

ระหว่างวันที่ 25 และ 27 มิถุนายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษา ARU Ambassador และนักศึกษาทุน ทีมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ARU CRM บริการวิชาการ อบรมการทำ Port folio ผ่าน Smart Phone ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงอยุธยานุสรณ์ และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง อาจารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นผู้ให้การอบรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม