ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการฟิสิกส์ชวนน้องคิดรักวิทยาศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการฟิสิกส์ชวนน้องคิดรักวิทยาศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น วิทยากรโดย ผศ.อร่าม ชนะโชติ ผศ.ดร.ภัททิรา หอมหวล อาจารย์ ดร.จินดาวรรณ ธรรมปรีชา และอาจารย์ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ จัดขึ้น ณ โรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม