ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการหลักการและการใช้เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการหลักการและการใช้เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี วิทยากรโดย ผศ.อร่าม ชนะโชติ ผศ.ดร.ภัททิรา หอมหวลอาจารย์ ดร.จินดาวรรณ ธรรมปรีชา และอาจารย์ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ จัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม