ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 งานสื่อสารองค์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษา Ambassador และนักศึกษาทุน ให้มีความพร้อมในการเป็นทีมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ศิขรินทร์ แสงเพชร นาเรือง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ชนิกา จิตจักร อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ตลอดจนมอบของ ที่ระลึกให้กับวิทยากร ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม