ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 “RBRU GAMES”

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาศักดิเดชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 “RBRU GAMES” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีทีมนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมการแข่งขัน ช่วงเย็นได้มีพิธีรับมอบธงเจ้าภาพการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบธง การแข่งขันกีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม