ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงานการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมบุคลากร เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว โดยมี ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ยกตัวอย่างการจัดทำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งการยกตัวอย่างการบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การจัดการขยะ, การจัดการทรัพยากรต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างพลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม