ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 “การศึกษา (อิสลาม) ในศตวรรษที่ 21”

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 “การศึกษา(อิสลาม) ในศตวรรษที่ 21” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย อาจารย์สันติ เสือสมิง ที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, อาจารย์ ดร.วิสูตร ดารากัย อาจารย์สังกัดวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นิพล แสงศรี อาจารย์สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพื้นที่ทางวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดแทรกบริบทต่างๆ ของสังคม โดยวิทยากร ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันเสวนาและให้ความรู้ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องแก่ผู้เรียนอิสลามศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ มัสยิดกุฎีช่อฟ้า ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม