ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บรรยายธรรม เรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่กับพระไตรปิฎกและพระพุทธศาสนา”

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการพระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายธรรม เรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่กับพระไตรปิฎกและพระพุทธศาสนา” วิทยากรโดย พระครูปลัดสุวัฒนชิรคุณ ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าอบรมได้ใกล้ชิดศาสนาและมีความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติและใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ปลูกฝังพระไตรปิฎกและพระพุทธศาสนา สร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยมีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม