ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ.”

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อผลิตผลงานวิชาการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. ในหัวข้อ “การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ.” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทราบถึงวิธีการผลิต ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยมีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม