ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โรงยิม 1 โรงยิม 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เกิดความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู สร้างคุณลักษณะและบุคลิกภาพของความเป็นครูต่อไปในอนาคต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม