ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โรงเรียนสาธิตมัธยม มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับทุนการศึกษาจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณบุญพันธ์ แขวัฒนะ จำนวน 30,000 บาท ผศ.กัลยาณี ชำนาญหมอ จำนวน 5,000 บาท ผศ.พินพง สัตยพันธ์ จำนวน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 38,000 บาท ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม จัดสรรเงินมอบให้อีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท แบ่งเป็น 8 ทุน ทุนล่ะ 5,000 บาท มอบให้นักเรียนที่เรียนดีและยากจนตามรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอชื่อตามประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม ที่ 6 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซึ่งโรงเรียนสาธิตมัธยมได้ทำการมอบทุนการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม