ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแสดงในพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงในพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพ จัดการแสดง ชุด “ยอพระเกียรติสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสุนทรบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว” โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ในความดูแลของ อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม