ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ถอดบทเรียนการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา โบราณสถานเพนียดคล้องช้าง พระนครศรีอยุธยา"

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง "ถอดบทเรียนการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา โบราณสถานเพนียดคล้องช้าง พระนครศรีอยุธยา" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ศรีศักร วัลลิโภดม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 115 คน ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นที่ถูกต้องให้กับผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งความร่วมมือในการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม