ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเร่งรัดให้นักศึกษาจัดทำวิทยานิพนธ์และขึ้นสอบเพื่อป้องกันวิทยานิพนธ์ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และเร่งรัดให้นักศึกษาเขียนบทความงานวิจัย จัดหาสถานที่ลงวารสารงานวิจัย หรือเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ที่เข้าฐานข้อมูล TCI จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม