ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การจัดการอาสาและบริการวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ประธานบริหารหลักสูตรการจัดการ จัดกิจกรรม การจัดการอาสาบริการวิชาการ แบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ กศ.บป และนักศึกษาภาคปกติ 180 คน ร่วมกิจกรรม อาทิ ทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น และกิจกรรมนันทนาการ ณ โรงเรียนวัดกะสังข์ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมแก่นักศึกษา เสริมสร้างความอดทนและความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนวัดกะสังข์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม