ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้แก่ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ผศ.ภัทราพร จันตะนี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมรับการตรวจประเมินจัดขึ้น ณ ห้อง 43111 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม