ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภารการศึกษาภายในตามแนวทาง สกอ.ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัยหัวหน้างานประกันคุณภาพ นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม นักวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภารการศึกษาภายในตามแนวทาง สกอ.ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรให้สามารถบริหารหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม