ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและงานประกันคุณภาพทางการศึกษา

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม