ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพลังงานสัญจร ประจำการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดโครงการพลังงานสัญจร ประจำการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปิโตเลียมของประเทศไทยที่มีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรม การคมนาคม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทย และเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า จัดขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม